#Netvorship

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů

 • 1.1 Správce osobních údajů NETVOR s.r.o., Ič 02773503, se sídlem Praha - Karlín,Sokolovská 81/55, PSč 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223377 (dále jen „správce“),prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné.Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisyEvropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
 • 1.2 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu § 6 zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů), resp. čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ovolném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny
 • 1.3 Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://www.netvorship.cz (dále jen „internetové stránky“).
 • 1.4 Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jakéVaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2. Zpracovávané údaje

 • 2.1Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.
 • č. Kategorie příjemců Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Účel zpracování Doba uchování
  1 statistické účely adresní a identifikační údaje, popisné údaje osoby, které zaslali kontaktní formulář se zájmem o stáž (žadatelé); stážisti NETVOR s.r.o.; obchodní partneři společnosti NETVOR s.r.o. 2 roky
  2 marketingové a obchodní účely adresní a identifikační údaje, popisné údaje osoby, které zaslali kontaktní formulář se zájmem o stáž (žadatelé); stážisti NETVOR s.r.o. 2 roky
  3 pracovně právní účely adresní a identifikační údaje, popisné údaje osoby, které zaslali kontaktní formulář se zájmem o stáž (žadatelé); stážisti; zaměstnanci NETVOR s.r.o. 2 roky ukončení pracovního poměru
  4 vyhotovení právních dokumentů souvisejících s účastí v Netvorship programu adresní a identifikační údaje, popisné údaje osoby, které zaslali kontaktní formulář se zájmem o stáž (žadatelé); stážisti; zaměstnanci NETVOR s.r.o. 2 roky
  5 plnění všech povinností dle smluv uzavřených s žadateli adresní a identifikační údaje, popisné údaje osoby, které zaslali kontaktní formulář se zájmem o stáž (žadatelé); stážisti NETVOR s.r.o.; obchodní partneři společnosti NETVOR s.r.o. 2 roky
  6 zpracování žádostí o účast v programu Netvorship adresní a identifikační údaje, popisné údaje osoby, které zaslali kontaktní formulář se zájmem o stáž (žadatelé); stážisti NETVOR s.r.o.; obchodní partneři společnosti NETVOR s.r.o. 2 roky od podání žádosti
 • 2.2Jednotlivými účely zpracování se míní následující:
  • 2.2.1plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;
  • 2.2.2zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;
  • 2.2.3účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;
  • 2.2.4personální, mzdová agenda znamená: uzavírání pracovních smluv, zpracování mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů;
  • 2.2.5statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;
  • 2.2.6zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;
  • 2.2.7oprávněný zájemznamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní admnistrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;
  • 2.2.8plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.
 • 2.3Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.
 • 2.4Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně . Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

 • 3.1Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:
  • 3.1.1Přímé oslovení společností NETVOR s.r.o.
  • 3.1.2Zpracování údajů pro pracovně-právní záležitosti společností NETVOR s.r.o. nebo jejími partnery
  • 3.1.3Zpracování smluvních podkladů nutných pro účast v programu Netvorship
  • 3.1.4Reklamní účely společnosti NETVOR s.r.o. v případě participace na programu Netvorship

4. Práva subjektu údajů

 • 4.1Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
  • 4.1.1právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
  • 4.1.2právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
  • 4.1.3právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
  • 4.1.4právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
  • 4.1.5právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
  • 4.1.6právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
  • 4.1.7právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

5. Předávání do třetích zemí

 • 5.1Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.